ÎTRÎ KÜLTÜR SANAT PROGRAMI NEDİR?

Itrî Kültür Sanat, ülkemizde musiki ve görsel sanatlar müfredatı uygulanan Anadolu imam-hatip liselerinde eğitim gören öğrencilere yönelik olarak Uluslararası Müslüman Topluluklarla Dayanışma Vakfı (MÜSDAV) tarafından hazırlanan bir programdır. 

MÜSDAV, Itrî Kültür Sanat Programını kamu kurumlarının yanı sıra, ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içerisinde yürütmektedir. Itrî programı kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi ile iş birliği protokolü imzalamıştır.

 

PROGRAMIN KONUSU

Ülkemizde musiki ve görsel sanat programı uygulanan Anadolu imam-hatip liselerinde eğitim gören öğrencilerin, milli ve kültürel değerleri öğrenip özümsemelerine katkı sunmak ve yetenek sınavıyla öğrenci alan bu okullara ilginin artırılmasını sağlamak önemli bir ihtiyaçtır. Bu okullardaki öğrencilerin musiki ve görsel sanat alanlarında yetişmesi, ülkemizin ve insanlığın kültür ve sanat birikiminin sonraki nesillere aktarılması açısından da değerlidir.

 

Öğrencilerin din hizmeti faaliyetleri başta olmak üzere sosyal ve kültürel hizmetlerde aktif rol alacakları ve yeteneklerini ortaya koyabilecekleri etkinliklerle özgüven sahibi olmaları için imkân ve ortam oluşturulmalıdır.

 

MÜSDAV; musiki, geleneksel ve çavğtaş görsel sanat programı uygulayan her okuldan ihtiyaç sahibi 10 öğrenciye yılda 9 (dokuz) ay eğitim bursu vermekte, kültür ve sanat eksenli etkinlikler yapmakta ve öğrencilerin birikimlerini icra edebilecekleri yurtiçi ve yurtdışında musiki konserleri, sergi ve festival gibi programlara katılımlarını sağlamaktadır.

 

 

PROGRAMIN İSMİ

Programımızın esin kaynağı olan Buhûrîzâde Mustafa Itrî Efendi (ö.1123/1711), klasik Osmanlı sanatkârları içerisinde zirvedeki bir sanatkârdır. Pek çok sahada temayüz eden Itrî iyi düzeyde bir şair, ileri seviyelere erişmiş bir hattat ve büyük bir bestekârdır.

Programımız, musikinin yanı sıra, görsel sanatları da kapsaması bakımından Itrî ismi, kapsayıcı ve elverişli bulunmuştur. Itrî’nin bestelediği tekbirin musiki alanında faaliyet gösteren her birey tarafından bilinmesi, ayrıca sağlayacağı sosyal etki gücü de bu ismin tercih edilmesinde etken olmuştur.

 

PROJENİN KONUSU

MÜSDAV, uluslararası alanda sunduğu hizmetlerin niteliğini ve verimliliğini artırmak üzere gençliğin yetişmesine yönelik bir dizi proje ve program geliştirmek suretiyle ülkemizin kamu kurumları, ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarıyla da iş birliği yapmaktadır. MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ve Diyanet İşleri Başkanlığı Türk İslam Sanatları Daire Başkanlığı ile istişare halinde şekillenen Itri Kültür Sanat Projesi Kültür ve Turizm Bakanlığına sunulmuş ve Proje Bakanlıkça hibe desteği almaya hak kazanmıştır. 

Milli Eğitimi Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ile yaptığı protokolle ortak çalışmalar yürüten vakfımızın, Almanca, Çince, Farsça, Fransızca, İspanyolca, Rusça ve Japonca hazırlık eğitimi veren imam-hatip okullarında "Çelebi Yabancı Dil Destek Programı" devam etmektedir. MÜSDAV “Itri Kültür Sanat Projesi” ile de musiki, geleneksel ve görsel sanat programı uygulayan proje imam hatip lisesi programına ve öğrencilerine katkı sunmayı planlamaktadır.

Bu kapsamda MÜSDAV; musiki, geleneksel ve çağdaş görsel sanat programı uygulayan her okuldan ihtiyaç sahibi 10 öğrenciye eğitim öğretim boyunca yılda 9 (dokuz) ay eğitim bursu verecek, kültür ve eğitim eksenli etkinlikler yapacak ve öğrencilerin birikimlerini icra edebilecekleri yurtiçi ve yurtdışında musiki konserleri, sergi ve festival gibi programlarına katılımlarını sağlayacaktır.

 

PROJENİN AMACI

MÜSDAV, Musiki, geleneksel ve görsel sanat programı olarak açılmış olan imam hatip liselerinin temel eğitim materyallerini temin etmeyi, yurtiçi ve yurtdışı eğitim kültür programlarına öncülük etmeyi, bu okullarda eğitim gören öğrencilerin, sosyal ve kültürel açıdan desteklemek suretiyle, ufku geniş ve erdemli bir gençliğin yetişmesini amaçlamaktadır.

İmam-hatip liseleri, ülkemizin milli ve manevi kalkınmasının yanı sıra İslam'ın insanlığa hayat veren barış ve esenlik mesajlarının evrensel boyutta yayılmasına katkı sunan okullardır. Bu mesajların ulaştırılmasında kültür ve sanat, en önemli vesilelerdendir. Millî Eğitim Bakanlığınca ülkemizin farklı illerinde 26 Anadolu imam hatip lisesinde musiki ve güzel sanatlar programı başlatılmış olması kıymetlidir. Itrî projesiyle, bu okulları tercih eden öğrencilere ve okullara katkı sunulması amaçlanmaktadır.

 

PROJENİN HEDEFLERİ

 • Program kapsamındaki okullara rağbeti artırmak,
 • Okulların musiki ve sanat atölyelerini fiziki açıdan geliştirmek,
 • Musiki korolarının ve geleneksel/görsel sanatlar alanında yurtiçinde ve yurtdışında etkinlikler tertip ederek, ülkemizin kültür ve değerlerinin tanıtılmasına katkı sağlamak,

Kültür ve sanat vesilesiyle insanlar arasında kardeşlik ve gönül köprüleri kurmak,

 • Kamu kurumlarının yürütmekte olduğu faaliyetlere destek sunmak, sivil toplum ve kamu iş birliğini sağlamak,
 • Kültür ve sanat alanında iyi eğitim almış, özgüven sahibi, sosyal becerileri gelişmiş, ulusal ve uluslararası etkinliklerle tecrübe edinmiş bireyler yetiştirmek suretiyle, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının nitelikli insan kaynağı kapasitesine katkı sunmak,
 • İslam kültür ve medeniyetinin bizlere miras bıraktığı değerleri sonraki nesillere aktaracak ve akranlarına rol model olacak sanatkârlar yetiştirmek.

 

GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER

 • Proje ekibinin oluşturulması,
 • Kurum Ziyaretleri ve İşbirliği Protokolleri
 • Okul Ziyaretleri
 • Tanıtım ve görünürlük faaliyetleri (sosyal medya, web sayfası vb.)
 • Her okuldan idarecilerin belirlediği 10 öğrenciye, toplam 240 öğrenciye burs verilmesi
 • Okullara malzeme ve enstruman desteği sağlanması,
 • Yurtiçi ve yurtdışı konser ve sergilerin düzenlenmesi,
 • Yarışma Programları düzenlenmesi.

 

UYGULAMA ADIMLARI

 1. Proje ekibinin oluşturulması,
 2. Tanıtım ve görünürlük faaliyetinin yapılması,

3.Proje okullarının malzeme ve enstruman desteği sağlamak amacıyla okul analizlerinin yapılması,

 1. Her okuldan idarecilerin belirlediği 10 öğrenciye burs verilmesi,
 2. Yurtiçi ve yurtdışı konser ve sergilerin düzenlenmesi,
 3. Diğer faaliyetlerin yapılması,
 4. Sonuç ve Değerlendirme.

 

PROJE EKİBİ

 1. Proje Koordinatörü: 1 Kişi
 2. Okul Sorumlusu: Okulun belirlediği sorumlu kişi.
 3. Yazılım Sorumlusu: Web sayfası ve sosyal medya hesaplarının takibini yapacak ve veri girişini sağlayacak 2 yazılım mühendisi.
 4. Proje birimi Sorumlusu: Vakfımızda projenin çalışmalarını yapan 2 büro personeli.

 

PROJE İZLEME MEKANİZMASI

Kültür ve Turizm Bakanlığı projenin her aşamasında uygunluk denetimi yapacak olup, Vakfımızın Kültür, Sanat ve Yayın Komisyonu da ayrıca projenin tüm aşamalarını koordine edecek, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını takip edecek ve projeye rehberlik yapacaktır.

 

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ MÜSDAV

MÜSDAV projenin yürütücüsü olarak, gerekli her türlü idari, mali, hukuki altyapı çalışmalarının yanı sıra, icra aşamasında; etkinlik planlama, organizasyon, iletişim, ulaşım, eğiticilerin ve sorumluların belirlenmesi ve maliyetlerinin karşılanması, programın hedeflerine ulaşabilmesi için gerekli tedbirlerin alınması, projenin uygulandığı okul idareleriyle ve ilgili kamu kurumlarıyla işbirliğinin canlı tutulması, proje sürecini ve sonuçlarını analiz ederek raporlama gibi tüm iş ve işlemleri üstlenecektir.

Hedef kitlesi olan öğrencilerimiz; proje kapsamında yapacağımız faaliyetlere katılacak, Kültür, Sanat ve Yayın Komisyonumuzun hediye ve tavsiye ettiği kitapları okuyacak, yurtiçi ve yurtdışı sahne etkinliklerinde görev üstleneceklerdir.

MÜSDAV Proje kapsamında kurum ve kuruluşlarla işbirliği protokolü yapacaktır.

 

PROJENİN SOMUT ÇIKTILARI

Proje sonunda hedef kitlenin durumundaki somut gelişmeler;

 • İhtiyaç sahibi öğrencilere eğitim bursu verilecektir.
 • Öğrencilerin materyal ihtiyaçları karşılanmış olacaktır.
 • Öğrencilerden müteşekkil musiki korolarının yurtiçinde ve yurtdışında etkinliklere katılımları sağlanmış, geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar alanında ürettikleri eserler yurtiçinde ve yurtdışında sergilenmiş olacaktır.
 • Proje kapsamındaki okulların bilinirliği artırılmış olacaktır. Bu okullara dair farkındalık oluşturulacaktır.
 • Kamu kurumu-STK iş birliğine katkı sunulmuş olacaktır.
 • Öğrencilerin kişisel gelişimlerine katkı sağlanmış olacaktır.
 • Öğrencilerle önde gelen sanatçılarla buluşup tnaışmış olacaktır.
 • Öğrencilerle, müzikle ilgili kurum, kuruluş, müze ziyaret edilecek, konser, festival vb. etkinliklere ilişkin programlar yapılacaktır.
 • Projenin uygulanmasıyla kültür ve sanat komisyonunun faaliyet alanı genişleyecektir.

“Kültür ve Turizm Bakanlığı” nın desteği ile hazırlanan bu projenin içeriği hiçbir surette Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın görüşlerini yansıtmamakta olup, içerik ile ilgili tek sorumluluk (destek alan) Uluslararası Müslüman Topluluklarla Dayanışma Vakfı'na aittir.”